<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><GetUser xmlns="http://skolemedia.dk/UniLogin"><userID></userID></GetUser></soap:Body></soap:Envelope>
<h1>Service Unavailable</h1>